SL

DELOVATI AKTIVNO

0, 15.12.2011

 Člani mreže ALPARC so na svoji VII. generalni skupščini, dne 21. oktobra 2010, delovali aktivno: na podlagi Resolucije iz Zerneza so enoglasno sprejeli sklep, da naj Pisarna za zavarovana območja Task Force še naprej ostane pod okriljem Stalnega sekretariata Alpske konvencije.

V svoji pobudi na Xl. Alpsko konferenco 2011 so pozvali k vnovičnemu sprejetju tozadevnega sklepa, v skladu s sklepi IX. Alpske konference, in zaprosili vse alpske države za skupno financiranje tega edinstvenega mednarodnega in meddržavnega instrumenta Stalni odbor Alpske konvencije pobude ni v celoti pripoznal in je na svojem 44. zasedanju, v času od 28. do 29. oktobra 2010 v Innsbrucku (A) sklenil, da se Okvirni sporazum o Pisarni za zavarovana območja Task Force (TFPA) podaljša zgolj do konca leta 2013. Poleg tega je Mreži zavarovanih območij v Alpah in Mednarodnemu usmerjevalnemu odboru priporočil, da na podlagi predloženega poročila Francije do XII. Alpske konference opredelita najboljše možnosti za nadaljnje izvajanje nalog Pisarne po letu 2013. 

XI. Alpska konferenca, v začetku marca 2011 na Brdu (SLO), je omenjeno priporočilo potrdila. Več alpskih držav je ob tem jasno izrazilo stališče, da nadaljnja vpetost mreže ALPARC pod okrilje Stalnega sekretariata Alpske konvencije ne pride v poštev, niti se o tem ne bodo pogajale.

PoročiloFrancije o zavarovanih območjih Task Force, izdelano junija 2009, je analiziralo več obstoječih možnosti, kot primeren pravni status za nadaljnji obstoj Pisarne Task Force po letu 2014 pa so bile opredeljene naslednje tri opcije:

1. čezmejno ali medregionalno društvo (nacionalno društveno pravo),
2. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) in
3. nadaljnja umeščenost v Stalnem sekretariatu Alpske konvencije

Mednarodni usmerjevalni odbor (MUO) mreže ALPARC je na svojem zasedanju, v času od 17. do 18. februarja 2011, v Triesenbergu (FL), ustanovil delovno skupino znotraj MUO z imenom „Future of ALPARC“ in ji naložil določene naloge, povezane s pravnim statusom in financiranjem. Delovno skupino sestavljajo predsednik Michael Vogel (D), oba podpredsednika, Alain Brandeis (F) in Bruno Stephan Walder (CH), ter člani, Hermann Stotter (A), Christian Schwoehrer (F), Massimo Bocca in Elio Tompetrini (I) ter Martin Šolar (SLO).

Delovna skupina je do sedaj zasedala trikrat, in sicer 20. aprila in 12. julija v Chambéryu ter 25. oktobra 2011 v Bernu. Skupino Task Force je vsakokrat zastopala nekoliko drugačna zasedba. V okviru prvega zasedanja je bila opravljena analiza trenutne situacije in obstoječih možnosti ter podrobneje opredeljene temeljne zahteve skupine Task Force.

Na drugem zasedanju so bila predstavljena stališča posameznih alpskih držav, opredeljene vizije, cilji in predlogi glede prioritetnih tem mreže ALPARC v prihodnosti, definirana dodana vrednost mreže ALPARC za zavarovana območja v Alpah in za Alpsko konvencijo in dogovorjeni nadaljnje postopanje in strategija komuniciranja. Enoznačen zaključek tega dela je bil, da mora mreža ALPARC, z upravičeno samozadostno držo, poskušati okrepiti svoj profil in začeti delovati aktivno, ter na ta način sama oblikovati svojo prihodnost.

Konec julija 2011 je ob soudeležbi kontaktne točke francoske delegacije potekal izčrpen pogovor z Mission Operationelle Transnationale MOT, v Parizu. Omenjena organizacija ima predvsem bogate izkušnje na področju spremljanja aktivnosti EZTS. Temeljni sklep, ki ga je MOT opredelila na podlagi analize argumentov za in proti Opciji (2) EZTS za ALPARC, skoraj ni mogel biti jasnejši: Ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje za potrebe mreže zavarovanih območij v Alpah bi pomenila izredno dolgotrajen in, zaradi različnih razlogov, absolutno nerealističen postopek.

Na pobudo delovne skupine Future of ALPARC je zato MUO na svojem zasedanju dne 20. septembra 2011 v Berchtesgadenu (D) sklenil, da nadaljuje z aktivnostmi v smeri opcij (1) in (3): ustanovitev društva ALPARC in istočasna tesna povezanost z organi Alpske konvencije. Na ta način bo lahko v svoji temeljni ideji, ne pa tudi v absolutnem smislu delovanja pod okriljem Stalnega sekretariata Alpske konvencije, uresničena Resolucija iz Zerneza.

Na tretjem zasedanju je delovna skupina izdelala predlog Strategije treh stebrov glede razvoja mreže ALPARC v prihodnosti, ki jo tvorijo zavarovana območja v Alpah, po novem tudi regije kot članice mreže ALPARC in Memorandum o soglasju z Alpsko konvencijo in njenimi organi. Prioritetne obravnave naj bi bili deležni naslednji tematski sklopi:

1. Biotska raznovrstnost – mreže – ekosistemske storitve
2. Regionalni trajnostni razvoj – kakovost bivanja
3. Komunikacija – Izobraževanje & povečanje javne zavesti

s posebnim poudarkom na mladini v Alpah.

Prva pisna anketa, s katero je mreža ALPARC poskušala opredeliti želje in pričakovanja držav članic glede prioritetnih tem mreže ALPARC v prihodnosti, ter možne vire financiranja, ni dala rezultatov. Predsedstvo in direktor mreže ALPARC bosta zato v prihodnjih mesecih, na osnovi predloga o razvoju mreže ALPARC v prihodnosti, opravila razgovore v različnih alpskih državah in regijah. Rezultati teh pogovorov bodo v veliki meri sooblikovali končni predlog, ki ga bosta MUO in ALPARC predložila Stalnemu odboru, na njegovem 49. zasedanju, konec maja 2012.

ALPARC s tem ponovno začenja delovati aktivno; vodi aktivne pogovore z državami pogodbenicami o temah in virih financiranja, ustanavlja novo društvo in organom Alpske konvencije predlaga tesno sodelovanje v prihodnje.

Bruno Stephan Walder, podpredsednik Mednarodnega usmerjevalnega odbora mreže ALPARC

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke