SL
OpenSpaceAlps

OpenSpaceAlps

OpenSpaceAlps

Skoraj naravni »odprti prostori« so območja izven človeških naselbin, ki so prosta struktur tehnološkega napredka in drugih grajenih objektov. Ta območja so bistvena za dobro počutje ljudi, ohranjanje biotske raznovrstnosti in preživetje prihodnjih generacij. Naraščanje človeškega vpliva in fragmentacija krajine povzročata krčenje teh nujno potrebnih območij. Nujno potrebno je usklajeno nadnacionalno sodelovanje na področju načrtovanja celotnega Alpskega prostora, da se ohranijo »odprti prostori« in se prepreči nekontrolirano zniževanje minimalnih standardov.

Projekt OpenSpaceAlps se vključuje v Alparcovo delovno področje »biotska raznovrstnost in ekološko povezovanje«. Naše društvo je vodja delovnega sklopa WPT3: »Strateško načrtovanje in načrtovanje upravljanja na vsealpski ravni«.

Splošni cilj

Projekt OpenSpaceAlps cilja h krepitvi trajnostnega razvoja v samem jedru Alpskega prostora in območja strategije EUSALP, in sicer prek ohranjanja »odprtega prostora« kot dela alpske zelene infrastrukture. Ohranjanje »odprtega prostora« v Alpah se vključuje tako v evropsko strategijo za zeleno infrastrukturo kot tudi v evropsko mestno agendo. Projekt OpenSpaceAlps bo na več ravneh okrepil nadnacionalno prostorsko upravljanje; okrepil bo namreč sposobnosti prostorskih načrtovalcev in drugih pomembnih akterjev za ohranjanje »odprtega prostora«.

Splošni rezultati projekta

·        Priročnik za načrtovanje alpskega »odprtega prostora«

·        Osnovna vizualizacijska orodja za vsealpsko prostorsko načrtovanje (npr. zemljevidi)

·        Strateška priporočila za bolj učinkovito usklajevanje glede ohranjanja »odprtega prostora«

·        Vzpostavitev nadnacionalne mreže »AlpPlanNetwork« za sodelovanje med strokovnjaki za prostorsko načrtovanje

Delovni sklop T3: »Vsealpsko strateško in upravljalno načrtovanje«

Delovni sklop (WP) T3 ima nalogo razvijanja orodja načrtovanja v skladu z evropsko razsežnostjo prostorskega načrtovanja: gre za praktični vidik teritorialnega upravljanja v prihodnjem razvoju Evrope. Ta delovni sklop zagotavlja vsealpski obseg projekta. Dopolnjuje WPT1, s tem ko posreduje povzetek relevantnih rezultatov projektov, politik in pristopov Evropske Unije na področju prostorskega načrtovanja. Neposredno je povezan tudi z WPT4 in predstavlja korak k vzpostavitvi mreže AlpPlanNetwork. Poleg tega predvideva dejavnost kartiranja na vsealpski ravni – dejavnost, ki bo zbrala rezultate strokovnih delavnic ter konkretne izkušnje in strategije prostorskega načrtovanja iz pilotnih območij v okviru WPT2.

Specifični rezultati bodo vključevali: vsealpska orodja za vizualizacijo in načrtovanje »odprtih prostorov«, katalog rezultatov nadnacionalnih projektov prostorskega načrtovanja (osredotočenih na »odprte prostore«), osnovne zemljevide »odprtih prostorov«, poročilo z delavnic za regijske strokovne izmenjave in poročilo o nadnacionalnih politikah za vsealpsko prostorsko načrtovanje.

 

Projekt poteka v obdobju od oktobra 2019 do junija 2022 ter je sofinanciran od Evropskega sklada za regionalni razvoj v povezavi s programom Interreg Območje Alp.

Več informacij na: https://www.alpine-space.eu/projects/openspacealps/en/home

Stik: Guido Plassmann guido.plassmann@alparc.org

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke